Станислав Николов

инж. еколог

Магистър по „Екология и опазване на околната среда“, както и „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. В последните 7 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 5 години има над 100 участия като лектор на обучения в областта на околната среда.