Радостина Димитрова

експерт по комплексни разрешителни

Радостина Димитрова – експерт по комплексни разрешителни, с 6 години професионален опит по комплексни разрешителни в ИАОС. В ИАОС е заема длъжността на експерт по комплексни разрешителни от 2012 г. до 2017 г. Участва в състава на оценителни комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения по процедури за подбор на проекти: „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ и др. към Министерство на икономиката.