Петя Петрова

експерт по комплексни разрешителни

Петя Петрова – експерт по комплексни разрешителни, с 11 години професионален опит в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Заема длъжността на експерт по комплексни разрешителни от 2009 г. до 2018 г. Към момента работи в отдел „Мониторинг на отпадъците“ в ИАОС. За периода от 2009 до 2018 г. отговаря за докладването, съгласно Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) на национално ниво и поддържането на Информационната система за докладване по ЕРИПЗ.