Управление и мониторинг на питейните води

Управление и мониторинг на питейните води
0 участник

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с водещите нормативни изисквания, свързани с питейните води, качествените показатели на водата и проблемните замърсители, съвременните процеси на пречистване и подобряване качеството на водите на всяка една стъпка от водоснабдителната система.

Обучението включва 4 модула:

В модул 1 ще бъде засегната нормативната база, от световната визия за развитие на законодателството върху питейните води до националното ниво.

В модул 2 ще бъде обърнато внимание на качествените показатели на водата – кой и на каква база се създават стандартите за качество. Основните проблеми с качеството на питейната вода в България – нитрати, естествен уран, хром, манган, желязо, радиологични показатели, микробиологични показатели – какви са източниците на тези замърсители и къде се срещат най-често в питейните води. Основните елементи на водоснабдителните системи – от водовземните съоръжения до крана на потребителите.

В модул 3 ще бъдат разгледани процесите на пречистване на водите, поради какви причини ефекта може да се влоши и какви биха били последствията от това, както на ниво населено място, така и за малки водоснабдявани обекти.

В модул 4 ще бъдат обхванати съвременните методи за подобряване на качеството на водите на всяка една стъпка от водоснабдителната система. Ще бъдат разгледани и методите за мониторинг и управление.

Дата и място на провеждане: 20.02.2020 г. – гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 8, хотел „Мериан Палас„.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери от практиката и дискусия. Подходящо е за представители на ВиК операторите, инженери, проектанти, консултанти, еколози, неправителствени организации, представители на РЗИ, заинтересовани потребители и представители на бизнеса.

Лектор:

  •  инж. Радослав Тонев – консултант и проектант по ВиК и пречистване на водите.

Радослав Тонев e магистър строителен инженер, специалност водоснабдяване и канализация, с профил пречистване на води. Към настоящия момент e докторант към катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите (ВКПВ) при Хидротехнически факултет (ХФ) на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София. Основните му интереси са свързани с качеството на водите, използвани за питейно-битови нужди. Има редица научни публикации относно пречистване на води, като първи автор. Член е на три неправителствени организации и е представител на България на множество международни форуми. Работи като консултант и проектант в сферата на водоснабдяването, канализацията и пречистването на води, като някои от по-значимите обекти в областта на инфраструктурното проектиране и строителство, в които е взел ключова роля, са: „Разработване на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация (ВиК) за територията на Столична община (СО)”; Подмяна на технологичното оборудване в машинна зала на ПСПВ Панчарево“; Рехабилитация на източна група избистрители в ПСПВ Панчарево“; „Технически анализ за приложимостта на съвременни методи за обеззаразяване на водата във водоснабдителните системи”; „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“.

Програма за обучението: Управление и мониторинг на питейните води“.

Таксата за участие е 210 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Учебната програма се обновява
210 лв