Комплексни разрешителни – актуални изисквания и последни изменения на нормативната уредба

Комплексни разрешителни – актуални изисквания и последни изменения на нормативната уредба
0 участник

По време на обучението ще бъде обърнато специално внимание на скорошните изменения в областта на комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването, съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в сила от 28.08.2019 г., а също така и на изменението на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, публикувано на 23.8.2019 г. в Държавен вестник, с Постановление № 203 от 15.08.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с издаване, преразглеждане, изменение, актуализириане и прилагане на комплексните разрешителни, като в резултат на това да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството, утвърдените методики и указания, така че да изпълняват задълженията в областта.

Дата и място на провеждане: 15.10.19 г. – гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 58, Проджект Лаб (Project Lab), етаж 3, зала Корал.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

 • – Закон за опазване на околната среда:
 • – Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
 • – Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността;
 • – Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.
Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери от практиката и дискусия. Подходящо е за лица, които имат издадени комплексни разрешителни, както и такива, които възнамеряват да подават заявления за издаване или актуализиране на комплексни разрешителни.

Лектори:

 • – Евгени Илиев – Експерт по комплексни разрешителни, с над 12 години професионален опит по комплексни разрешителни в Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
 • – Диляна Алипиева  Експерт по комплексни разрешителни, с 9 години професионален опит по комплексни разрешителни в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).
 • – Петя Петрова  Експерт по комплексни разрешителни, с 10 години професионален опит по комплексни разрешителни в (ИАОС).

– Евгени Илиев е инженер, магистър по опазване на околната среда. Професионалната му биография включва дългогодишен опит по прилагане на нормативната уредба по комплексни разрешителни, придобит при изпълнение на експертни длъжности в ИАОС и МОСВ. В МОСВ е заемал длъжността на държавен експерт по комплексни разрешителни от края на 2006 г. до началото на 2019 г. От 2009 година е водещ експерт по прилагането на този нормативен инструмент в България. Като такъв е изпълнявал задължения свързани с:

 • – Aнализи на законодателството по околна среда (международно, европейско, българско);
 • – Подготовка на проекти на нормативни актове, вкл. за въвеждане на изискванията на европейското законодателство в националната нормативна уредба;
 • – Разработване на методиките и указанията по издаването и прилагането на комплексните разрешителни;
 • – Обучение на специалисти от администрацията и бизнеса в дейностите по комплексни разрешителни;
 • – Контрол по прилагане на нормативната уредба и ефективността на администрацията;
 • – Докладване към Европейската комисия относно прилагането на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността в България;
 • – Разработване и администриране на публичния регистър с данни за резултатите от процедурите по комплексни разрешителни.

Изпълнявал е функциите на представител на България във форума за обмен на информация за най‑добрите налични техники (НДНТ) към Европейската комисия, съгласно чл. 13 на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността и в комитета по чл. 75 на Директивата, на които се приемат проектите на Референтни документи за НДНТ за промишлените сектори по Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда.

Понастоящем е консултант по прилагането на законодателството по околна среда, и в частност по комплексни разрешителни. Като такъв е включен в състава на три от водещите консултантски фирми в България.

– Петя Петрова е завършила „Екология и опазване на околната среда“ в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Като експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)“ в ИАОС има дългогодишен опит по прилагане на нормативната уредба по комплексни разрешителни, като е участвала в процедурите по издаване/отказ, актуализация, изменение и отмяна на комплексни разрешителни, провеждане на процедури по предоставяне на становища относно прилагането на НДНТ в рамките на процедурите по глава шеста от ЗООС и др.

Същевременно за периода от 2009 до 2018 г. отговаря за докладването, съгласно Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) на национално ниво и поддържането на Информационната система за докладване по ЕРИПЗ.

В ИАОС е заемала длъжността на експерт по комплексни разрешителни от началото на 2009 г. до края на 2018 г. Към момента работи в отдел „Мониторинг на отпадъците“ в ИАОС. Като експерт по комплексни разрешителни е изпълнявала задължения, свързани с:

 • – Издаване/отказ, актуализация, изменение и отмяна на комплексни разрешителни;
 • – Провеждане на процедури по предоставяне на становища относно прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) в рамките на процедурите по глава шеста от ЗООС;
 • – Докладване, съгласно Регламент № 166/2006 за създаване на ЕРИПЗ на национално ниво;
 • – Администриране и поддържане на Информационна система за докладване по ЕРИПЗ;
 • – Комуникация на европейско и национално ниво във връзка с проверка и корекции на докладваните по ЕРИПЗ данни, изготвяне на коригирани доклади и справки;
 • – Предоставяне на данни за резултатите от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни в публичния регистър по комплексни разрешителни;
 • – Участие в разработване на промени в законодателството по комплексни разрешителни;
 • – Обучение на експерти от администрацията по комплексни разрешителни и ЕРИПЗ.

– Диляна Алипиева е завършила висшето си образование по специалност „Инженерна екология и опазване на околната среда“, степен бакалавър и специалност „Екология и опазване на околната среда“, степен магистър, в „Химикотехнологичен и металургичен университет“, гр. София.

От юни 2010 г. до септември 2018 г. работи като експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“, дирекция “Разрешителни режими“ при Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София. От октомври 2018 г. до май 2019 г. заема длъжност началник на отдел „КПКЗ“.

Като експерт участва в провеждането на процедури по издаване/отказ, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на комплексни разрешителни по смисъла на чл. 117 от ЗООС, провеждане на процедура по предоставяне на становища относно прилагането на най-добри налични техники съгласно чл. 99а от ЗООС, в рамките на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, предоставяне на данни за публични регистри в системата на Министерството на околната среда и водите, предоставяне на становища от компетенциите на отдела.

Като началник на отдел организира и контролира работата на отдел „КПКЗ“ при провеждането на процедури по издаване/отказ, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на комплексни разрешителни по смисъла на чл. 117 от ЗООС, организира и контролира предоставяне на данни за публични регистри в системата на Министерството на околната среда и водите и по конкретно за публичния регистър с данни за резултатите от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексни разрешителни, съгласно чл. 129, ал.1 от ЗООС, организира и контролира поддържането и ефективно функциониране на Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 166/2006 на европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители , организира и контролира предоставянето на становища от компетенциите на отдела, организира административната работа в отдела.

Като дългогодишен служител в ИАОС е участвала в разработването на промени в законодателството по околна среда и в обучението на експерти от отдел „КПКЗ“.


Програма за обучението: „КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ – АКТУАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА“

Таксата за участие е 210 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Учебната програма се обновява
210 лв