Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци

Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци
5 участници

Целта на обучението е обучаващите се да бъдат запознати с новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците, както и да получат насоки за конкретното прилагане на законодателните актове.

Обучението включва теоретична част, свързана със законодателните изисквания на нормативните актове в областта, подкрепена с примери от практиката, инструкции, указания и образци на документи, използвани в практиката.

Предимства:

  • всеки, обучаващ се, има възможност да зададе до 5 въпроса в писмен вид, свързани с темата на обучението;
  • удобство за индивидуално разпределяне на времето, което всеки обучаващ се желае да отдели в процеса на своето обучение;
  • осигурен достъп до обучението в продължение на 15 календарни дни от всяка точка, в която ползвате интернет на телефон, таблет или компютър.

В обучението е обърнато внимание на промените на нормативни актове, както и на публикуваните проекти на такива, както следва:

  • Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри от 31.03.2020 г.;
  • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците от 27.02.2020 г.;
  • Проект на нова Наредба за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци от 24.06.2019 г.

Обучението е подходящо за:

  • лица, отговорни за цялостното управление, в т.ч. събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;
  • участници в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници;
  • лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.
96 лв