„Водене на отчетност и изготвяне на годишни отчети по отпадъци“

„Водене на отчетност и изготвяне на годишни отчети по отпадъци“
5 участници
 • Къде

  гр. Варна, ул. “Братя Шкорпил“ № 30, хотел “Бутик Сплендид“.

 • Кога

  18 февруари 2020

 • Начало-край

  10:00 – 17:00

Във връзка с наближване на крайните срокове за подаване на годишни отчети по отпадъци за отчетната 2019 година – 10 март 2020 г., фирми Еко Сълюшънс и Фортис Визио организират провеждането на обучение за разясняване на изискванията за реда и на образците за изготвяне и предоставяне на годишните отчети по отпадъци.

По време на обучението ще бъдат разгледани и пояснени влезналите в сила от 28.06.2019 г. нови изисквания и нови образци на приложения за годишни отчети в Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Също така ще бъде обърнато внимание и на проекта, качен на страницата на МОСВ на 20.12.19 г. на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1, с който се цели превенция на нарушенията по Регламент 1013/2006 г. по отношение на превозите/вноса на отпадъци и засилване на контрола по трансграничния превоз. С проекта се изисква предоставянето на годишните отчети и воденето на отчетни книги да става и на електронен носител заедно с хартиения до въвеждането в експлоатация на Националната информационна система “Отпадъци”.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащи нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с отчетността на отпадъците, включително изготвянето и предоствянето на годишните отчети по отпадъци пред Изпълнителна агенция по околна среда, които се представят в срок до 10 март на текущата година за предходната. Участниците ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа, като ще бъдат дадени отговори на въпросите, които касаят отделниту участници, ще бъдат разгледани различни примери за изготвяне на отчети, попълване на отделните приложения и т.н.

Обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, включващо теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

– Лица, отговорни за цялостното управление, в т.ч. събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;

– Лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.

Лектори:

 • инж. Станислав Николов – магистър по Екология и опазване на околната среда, както и Опазване на околната среда и устойчиво развитие. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. Работил е като еколог във фирми, занимаващи се с рециклиране на отпадъци, организации по оползотворяване на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и др. В последните 7 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 5 години има над 100 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. управлението на отпадъците, съхраняване на опасни химични вещества и смеси, както и други.
 • Веселин Панайотов e магистър по Екология и опазване на околната среда. Повече от 15 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 45001:2018. Има над 10 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 5 години участва като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

Организаторите си запазват правото да правят промени по предварително обявената програма, според специфичните нужди на участниците в обучението, както и при необходимост от гледна точка на промени в законодателната уредба.

Цена: 210 лв с ДДС

Запишете заглавието на обучението като основание за плащане на следната банкова сметка:
Титуляр: Фондация „Наука за природата“
Банка: “Банка ДСК” ЕАД
IBAN: BG58STSA93000025533520
BIC: STSABGSF


Общи условия
Политика за поверителност

Обучители

Организатор

Учебната програма се обновява
210 лв