Общи условия

Начало / Общи условия

Тези общи условия важат за всички участници в обучения, организирани от Школа Фортис

Програма и покани – актуалните дати за обученията/семинарите, местата на които се провеждат, цените, както и преподавателите са тези, които са обявени в (сайта) поканата на организациите партньори в Школа Фортис, като те си запазват правото (ако се наложи) да сменят преподавателя без да уведомят записаните в курса.

При промени на дати или място на провеждане, организатора на обучението задължително уведомява всички заявили участие в обучението/семинара. Поканите са актуални към момента на изпращането им, а в последствие актуална информация може да се получи по телефон или e-mail. Организаторът запазва правото си да прави промени по предварително обявената програма, според специфичните нужди на участниците в обучението, както и при необходимост от гледна точка на промени в законодателната уредба. Три дни преди датата на обучението/семинара, организаторът има право да го отмени или промени.

Заявяване на участие се извършва след изпращане на заявка за участие в обучение/семинар по електронна поща на съответния обучител или чрез съответната регистрационна форма.

Организациите партньори в Школа Фортис поемат задължение за защита на личните данни на участниците. Данните се използват за комуникация по повод на обученията/семинарите, организационно технически цели, за издаване на удостоверения, сертификати и фактури.

Запазване на място се извършва чрез заплащане таксата за обучение/семинар по банков път (сумата се превежда по посочената банкова сметка) или чрез Epay.bg.

Организаторът на обучението няма ангажимент да запази местата на заявителите, които не са заплатили обучението/семинара. Ако към момента на заплащането не са останали свободни места за конкретно заявените дати, участника няма да бъде включен в обучаемата група. В този случай по договаряне, организаторът връща на участника заплатената сума или го включва в групата за следващ аналогичен курс.

Дневното разписание на учебното време и това на почивките е фиксирано за всяко обучение/семинар. От поканите (програмата) е видно какъв е началният и крайният час за всяко обучение/семинар. Курсистите са длъжни да присъстват ефективно по време на обучението/семинара.

Кафе паузите може да са осигурени от организаторите или от външен изпълнител. Ако услугата е предоставена от външен изпълнител (например хотел), той изцяло и самостоятелно отговаря за качеството и безопасността на напитките и храните. При наличие на специални изисквания към храната (диабетици, вегетарианци), това трябва да бъде заявено паралелно със заявяването на участие.

Удостоверенията/Сертификатите са на български език и съдържат данни за посетеното обучение/семинар и имената на участниците, както са подадени в заявката. Връчват се лично в края на обучението/семинара на всеки участник.
Командировъчни заповеди могат да бъдат заверени от домакина на обучението/семинара или от организатора.

Фактурите се предават на представителите на фирмите участници.
Списък на участниците и техните контактни данни може да се изпраща до всички участници в конкретното обучение/семинар. Всеки, който не желае неговите контакти да бъдат включени в този списък трябва да уведоми организатора.

Учебно-демонстрационните материали са собственост на организатора и не се раздават по време на обучението/семинара, освен ако не са включени като част от работната тетрадка.
Учебните записки (ако са предвидени за конкретното обучение/семинар), които организаторът предоставя като допълнение на изнесения учебен материал се изпращат по електронна поща на адреса, посочен в заявката след приключване на обучението/семинара.

При отлагане на заявено и платено участие по инициатива на участник, при неявяване на участник или при отказ от участие, организаторът удържа 100% от стойността на заплатеното от него обучение/семинар, като заплатената от участника сума не се възстановява, а се дава възможност за участие в следващи дати за провеждане на обучение/семинар, ако организаторът има насрочени такива.

При отлагане на датите по инициатива на организатора, участниците имат право да получат обратно 100% от заплатената сума или да бъдат прехвърлени за следващи курсове, ако организаторът предвижда такива.

Когато минималният брой за участници за провеждането на дадено обучение не е достигнат, организаторът има право да отмени обучението, като всеки участник получава обратно 100% от стойността на заплатеното.
Минималният брой участници за всяко обучение/семинар е индивидуален и ще бъде посечен в конкретното обучение/семинар.

Организаторът на обучението няма ангажимент за осигуряване на нощувки или паркинг за участниците в обученията/семинарите.

Организаторът си запазва правото по време на събитието да прави снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи на организатора или партньорски организации. При участници деца, организаторите се ангажират да не фотографират лица в близък план. При молба от родителите (преди или след събитието) да не бъдат използвани кадри и в общ план, организаторите ще ги премахнат от страницата си и социалните медии.